Home » Monografie vydané Ústavem » Data a metodika jejich zpracování pro potřeby inženýrských disciplín

Data a metodika jejich zpracování pro potřeby inženýrských disciplín

Autor:

D. Procházková


Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2015
Počet stran: 186
ISBN: 978-80-01-05792-6

Předložená práce je postavena na premise, že inženýr řeší problémy praxe spojené s určitým
objektem v jistých konkrétních podmínkách tak, aby řešení problémů plnilo požadované úkoly po
celou dobu životnosti objektu či zařízení a přitom neohrožovalo objekt či zařízení ani jejich okolí.
Přitom využívá existující znalosti a zkušeností a dbá, aby nakládání se zdroji, sílami a prostředky
bylo hospodárné a podporovalo koexistenci základních systémů, které člověk potřebuje ke svému
životu, tj. systému environmentálního, sociálního a technologického. K danému cíli používá
znalosti, dovednosti, zkušenosti a schopnosti vytvořit koncept řešení problému a realizovat ho
v daných podmínkách tak, aby objekt či jiná entita byly bezpečné, tj. spolehlivé a funkčního dobu
své životnosti a při svých kritických podmínkách neohrožovaly sebe, ani své okolí. K vědomé
metodice řešení problémů se člověk dostal vývojem během své existence.
Předložená kniha obsahuje pět kapitol včetně úvodu do problematiky a závěru a seznam literatury.
Shrnuje poznatky a pravidla pro zajištění kvalifikovaných dat a použití kvalifikovaných metod
v inženýrské praxi, které jsou základem tvorby kvalitních inženýrských řešení. Tvoří metodický
základ pro tvorbu konkrétních výsledků SGS-2015 (OHK2-003/15, Řízení bezpečnosti a ochrana
kritických objektů a kritických infrastruktur), a proto zdůrazňuje, že správné řešení problému
znamená nejprve poznat a pochopit problém, což lze provést jedině na základě:
– znalostí, které jsou založeny na sběru dat pozorováním a experimentováním a na formulování a
testování hypotéz,
– aplikace správných metod, tj. metod, které jsou opakovatelné, průhledné, mají jasně definované
veličiny, jednotky a terminologii

Podrobný obsah


Publikaci můžete objednat zde.