Home » O Ústavu » Základní informace

Základní informace

PROFILSTUDIUMVĚDA A VÝZKUM

Vítejte na webu Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství na Fakultě dopravní Českého vysokého učení technického v Praze, který vznikl v roce 2008 jako reakce na novou prioritu v rámcovém výzkumném programu Evropské unie – „Bezpečnostní výzkum“ a odezva na sílící požadavky státní i soukromé sféry po odbornících v oblasti bezpečnosti a bezpečnostních technologií. Svým zaměřením byl jedním z prvních takto orientovaných vysokoškolských pracovišť v celé Evropské unii.

 

360px-Konviktská_22,_Fakulta_dopravní_ČVUT

Průřezový charakter výzkumu, vývoje a edukace v oblasti bezpečnosti a bezpečnostních technologií, který sahá od věd čistě technologických, až po vědy humanitní, si vyžádal soustředění širokého spektra odborníků v jednotlivých oblastech a současně, na rozdíl od jiných oborů, i velmi různorodou skladbu vyučovaných předmětů. Původní zaměření na tři významné oblasti:

se odrazilo i v organizaci Ústavu, kde výraznou roli představují výzkumné skupiny soustředěné okolo významných témat v této oblasti a jejichž charakter je blíže popsán na těchto webových stránkách.

Cílem Ústavu je vytvořit prostředí pro výchovu odborníků, bezpečnostních manažerů, schopných se orientovat ve složitých socio-technologických systémech, v technických i humanitních aspektech bezpečnosti. Jejich budoucí úlohou by měla být schopnost analyzovat vzniklý nebo potenciální bezpečnostní problém, definovat konkrétní zadání pro specialisty a z jejich závěrů vytvořit obecnější syntézu vedoucí k odstranění příčin vedoucích ke vzniku kritické události. Bakalářské a magisterské projekty včetně projektově orientovaného studia dávají dostatečný prostor pro uplatnění studentů ve všech oblastech bezpečnosti již během studia.

Pro studenty a potenciální uchazeče

polak_cinan

Náš Ústav připravil nově koncipovanou akreditaci výuky bezpečnostního oboru. Vzhledem k tomu, že propojení elektroniky, výpočetní techniky a dopravních prostředků je stále užší, že probíhá intenzivní výzkum a vývoj v těchto oblastech a není daleko doba, kdy se na drahách a silnicích budou pohybovat plně autonomní dopravní prostředky, spojili jsme původní dva obory:

 • Bezpečnost dopravních prostředků a cest
 • Bezpečnost informačních a telekomunikačních systémů

v jeden obor:

 • Bezpečnostní technologie v dopravě.

V průběhu studia je možno vybírat ze souboru přednášek zaměřených buď na bezpečnost kybernetickou nebo bezpečnost dopravních prostředků, a tak vhodně zkombinovat znalosti obou oborů. Studium je projektově orientované a během studia je možno si vybrat vhodný rámcově zadaný projekt (bakalářský nebo magisterský) a ve spolupráci s vedoucím projektu upřesnit zadání tak, aby nejlépe odpovídalo zájmům studenta. Zadání projektů by měla odpovídat i bakalářská nebo magisterská diplomová práce, ale zase je možno ji ve spolupráci s vedoucím upřesnit.

Zkuste to a my vám rádi pomůžeme ….

 

Důvody, proč studovat na Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství

 • Unikátní obory orientované na bezpečnost ve vysoce perspektivních odvětvích
 • Moderní technické vybavení
 • Široce zaměřené interdisciplinární studium s možnou odbornou profilací
 • Kreditní systém studia kompatibilní s ECTS
 • Uplatnitelnost a dobré finanční ohodnocení absolventů
 • Možnost uplatnění v zahraničí

Předměty vyučované Ústavem

 • Podrobný seznam vyučovaných předmětů na našem Ústavu včetně jmen vyučujících a jejich konzultačních hodin naleznete zde

Aktuální studentské projekty

 • Seznam aktuálně běžících projektů na našem Ústavu, naleznete zde také vedoucí osoby a detaily projektů naleznete zde
tomas

Výzkumné strategii odpovídá členění na výzkumné skupiny, zaměřené na následující oblasti:

Ústav disponuje vlastní laboratoří speciálních projektů s rozsáhlým vybavením, která svou činností podporuje práci výzkumných skupin vývojem specifických elektronických a mechanických přístrojů. Laboratoř má zároveň má svůj vlastní výzkumný záměr, zejména v oblasti senzorů, snímacích prvků a aplikací senzorických sítí s rozsáhlými možnostmi nasazení, zaměřené zejména na dopravu, životní prostředí a bezpečnostní oblast.

 

Spolupráce s jinými institucemi

Činnost výzkumné skupiny pro bezpečnost vozidel a dopravní infrastruktury

Simulovaný náraz čelníku tramvaje do boční strany vozidla – příklad spolupráce s HZS

Ústav se účastní celé řady projektů jak v tuzemsku, tak ve výzkumných aktivitách Evropské unie. Pracovníci Ústavu se často účastní jako poradci státních orgánů, jsou zváni do pracovních a hodnotících komisí v rámci výzkumných projektů Evropské unie a spolupracují s celou řadou organizací podnikové i neziskové sféry.

Ústav spolupracuje s četnými výzkumnými institucemi a komerčními firmami na národní i mezinárodní úrovni, a to jak v ad hoc formovaných projektových konsorciích, tak dlouhodobě. Rozsáhlé zkušenosti z národních i mezinárodních projektů i vědecké výsledky v nich dosažené jsou dokladem vysoké odborné úrovně Ústavu, srovnatelné s obdobnými špičkovými pracovišti v Evropě.

Níže uvádíme přehled nejdůležitějších výzkumných a komerčních partnerů.

Národní partneři

 • Ředitelství silnic a dálnic České republiky – spolupráce v oblasti bezpečnosti dopravy a systémů výběrů mýta
 • ELTODO a.s.- spolupráce při rozmisťování senzorických sítí
 • T-Mobile Czech Republic a.s. – spolupráce při provozu senzorických sítí
 • Simple Cell a.s. – první celorepublikový mobilní operátor sítě SIGFOX pro Internet věcí, spolupráce při vytváření IoT řešení
 • SPEL spol. s r. o. – spolupráce při vývoji a konstrukci senzorů pro různé typy použití

Zahraniční partneři

 • Sigmund Freund University Wien, Rakousko
 • Alphasense, Velká Británie
 • Politecnica di Milano, Itálie
 • RWTH Aachen, Německo
 • Tecnalia, Španělsko
 • University of Cambridge, Velká Británie
 • Agenfor, Itálie
 • Guardia Civil, Španělsko
Funční vzorek senzorické stanice Master před montáží do boxu

Integrovaná senzorická stanice pro měření polutantů (typicky CO, SO2, NO2, PAH, částice PM2,5 a PM10

Senzorická jednotka Master před závěrečnou montáží - detail senzoru plynů a měřiče PM2,5 a PM10

Senzorická jednotka Master před závěrečnou montáží – detail senzoru plynů a měřiče PM2,5 a PM10