Home » Aktuality » Vystudujte u nás magisterský studijní obor Bezpečnostní technologie v dopravě (BT)

Vystudujte u nás magisterský studijní obor Bezpečnostní technologie v dopravě (BT)

Magisterský studijní obor Bezpečnostní technologie v dopravě (BT) rozšiřuje interdisciplinární znalosti absolventů bakalářského studia s důrazem na bezpečností aspekty systémových procesů, a to zejména v oblasti dopravních informačních a telekomunikačních systémů. Při koncipování oboru je vycházeno z toho, že doprava a dopravní procesy jsou stále více ovlivňovány informatikou a elektronikou stejně, jako jsou informační systémy formovány požadavky na stále se zvyšující mobility obyvatelstva a zboží.

Během studia je studentům poskytnuto nejen potřebné teoretické pozadí, ale je cíleno též na praktické aplikace bezpečnostních řešení v oblasti informačních a telekomunikačních systémů. Magisterský obor rozšiřuje znalosti absolventa v podrobné znalosti krizového řízení provázaného se znalostí zákonných a technických předpisů. Systémový základ vede absolventy k návrhům zvyšujícím účinnost bezpečnostních systémů při zachování minimálních negativních vlivů na lidský element a jeho okolí.

Cílem oboru je poskytnout odpovídající vysokoškolské vzdělání v oblasti systémové implementace bezpečnostních aplikací v oblastech bezpečnosti dopravních prostředků, dopravní infrastruktury a s tím spojené bezpečnosti informačních a telekomunikačních technologií. Absolventi magisterského studia získají poznatky v oblasti principů výstavby a návrhu dopravní infrastruktury a dopravních prostředků se zvláštním akcentem na bezpečnostní technologie. Pozornost bude zejména věnována procesům spojeným se zajištěním bezpečnosti a odhalováním nebezpečných stavů. V nezanedbatelné míře je studium zaměřeno na interakci dopravních systémů s člověkem a tvorbu zákonných a technických předpisů včetně metod jejich prezentace uživatelům dopravních struktur.

Absolventi studia se v inženýrské praxi uplatní jako bezpečnostní manažeři firem, státních nebo veřejnoprávních institucí, kde se vyžaduje široký přehled v problematice a schopnost provázat znalosti z jednotlivých i velmi vzdálených vědních oborů. Uplatní se však i ve vývoji nových technologií, kde najdou své místo jako výzkumníci a tvůrci bezpečnostních prvků a procesů, nebo při testování, simulaci a provozu bezpečnosti nových zařízení. Vzhledem k interdisciplinárnímu charakteru oboru se absolventi mohou uplatnit i v komerčních společnostech v oblasti vývoje bezpečnostních technologií v dopravě a příbuzných oborech.

Elektronická přihláška ke studiu na ČVUT
Podrobné informace o přijímacím řízení

 

Studentské projekty naší katedry pro magisterské studium oboru BT

 • Pokročilé technologie a právo
 • Řídicí strategie bezpečnostních systémů vozidel
 • Senzorické sítě
 • Systémy integrované bezpečnosti vozidel
 • Trestné činy a přestupky v dopravě
 • Výpočtové a simulační metody v bezpečnosti vozidel
 • Bezpečnost technologií používaných v průmyslu pro výrobu aut
 • Biometrické metody
 • Firmware jako prostředek kybernetických útoků
 • Komunikační metody pro bezpečnostní aplikace
 • Krizový plán vybrané entity
 • Metody identifikace a lokalizace
 • Ocenění rizik při výpadku dodávky elektrické energie
 • Přeprava nebezpečných látek
 • Využití rychlých přenosů po silových sítích pro bezpečnostní aplikace, měření a regulaci