Home » Věda a výzkum » Výzkumné skupiny » Bezpečnost dopravních prostředků a cest

Bezpečnost dopravních prostředků a cest

PROFIL A PROJEKTYVÝZKUMNÁ SPOLUPRÁCESTUDENTSKÉ PROJEKTYKONTAKTY
Skupina se zabývá bezpečností vozidel z hlediska jejich technických a provozních vlastností. Soustřeďuje se na kolizní bezpečnost a interakce s posádkou. Zabývá se asistenčními systémy řidiče a jejich vlivem na bezpečnost dopravy, předmětem zájmu jsou využité senzory a jejich vlastnosti, pasivní bezpečnost, biomechanika zranění a zádržné systémy.

Skupina se rovněž orientuje na interdisciplinární výzkum kritických interakcí mezi technologií a člověkem v oblasti vozidel a dopravy, zejména v oblasti testování bezpečnostních systémů vozidla a chování autonomních vozidel, včetně rozvoje metod výchovy účastníků silničního provozu.

Výzkumné projekty, na jejichž řešení se skupina podílí nebo podílela:

1) Hledáme organizace a společnosti disponujících větším množstvím služebních vozidel, případně i jednotlivce s vozidly vybavenými systémy ADAS (Advanced Driver Asisstance Systems – např. automatické brzdění před nehodou, automatická jízda v koloně, automatické udržování vozidla v jízdním pruhu apod.) pro spolupráci na výzkumu v oblasti technických aspektů chování řidiče. Hmatatelným přínosem pro spolupracující organizaci může být mimo jiné i zvlášť detailní fleet management se schopností analyzovat vývoj řidičských schopností konkrétního řidiče.

2) Jednotlivcům nabízíme možnost vyzkoušení funkcí systémů automatického brzdění na jejich vlastních vozidlech bez rizika poškození vozidla – disponujeme vlastním lehkým zkušebním cílem (tzv. soft target), nafukovacím vozidlem, odpovídajícím připravované normě ISO. V současnosti se jedná o nejlehčí existující zkušební cíl reprezentující celé vozidlo schopný bez rizika vlastního poškození i poškození zkoušeného vozidla přestát náraz v rychlostech přes 60 km/h.

1) Metody a prostředky pro záznam, vyhodnocení a identifikaci psychického stavu řidiče (kódy K623X2RC, K623X2RB)

Cílem projektu je navrhnout senzory, metody a postupy, které by umožňovaly zaznamenat, identifikovat a popř. i predikovat psychický stav řidiče, strojvůdce nebo dalších osob zodpovědných za provoz dopravního prostředku.

2) Trestné činy a přestupky v dopravě (kódy K623X2TC, K623X2TB)

V souvislosti s přijetím novely zákona o silničním provozu došlo i k některým změnám trestního zákona, jejichž účelem je přísnější postih neukázněných řidičů a tím zvýšit bezpečnost na českých silnicích. V projektu by se student měl zaměřit na vybrané trestné činy související s řízením motorových vozidel (jako řízení bez řidičského oprávnění, řízení pod vlivem návykové látky, ublížení na zdraví, obecné ohrožení aj.), porovnat jejich skutkové podstaty, výše trestu, dále porovnání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích včetně uložených sankcí. Projekt bude zahrnovat i analýzu a komparaci české trestněprávní úpravy s úpravami zahraničními.

3) Pokročilé technologie a právo (kódy K623X2PC, K623X2PB BT, K623X1PB)

V souvislosti se zaváděním nových automatických technologií do dopravy a zpracování informací dochází i k nezvyklým pohledům na případy, kdy technologie svojí nepředpokládanou funkcí zavinila škodu (nehodu), za níž dle práva je odpovědný člověk (např. řidič při malfunkci automatického propojení přední a zadní nápravy vozidla). Studium takových případů spolu s návrhy na řešení nebo hlubší analýzou příčin a následků je předmětem tohoto projektu.

4) Energetické aspekty bezpečnosti v dopravních systémech (kódy K623X2EC, K623X1EL, K623X1EB, K623X1ED)

Projekt je zaměřen na energetickou analýzu výroby a provozu součástí dopravních systému s orientací na komparaci navrhovaných a realizovaných bezpečnostních řešení. Výsledkem jsou přehledné energetické orientované grafy, postihující energetickou náročnost každého prvku dopravního systému optimálně od ideje po zánik, resp. od získání zdrojů po likvidaci.

5) Systémy integrované bezpečnosti vozidel  (kódy K623X1GD, K623X1GA, K623X1GS, K623X1GB)

Projekt Systémy integrované bezpečnosti vozidel je zameren na: principy přednárazových bezpečnostních systémů, detekce neodvratitelné nehody, metody ochrany posádky vozidla a jeho okolí. Analýzy reakčního prostoru a kolizních drah. Porovnání potenciálu senzorů ve vozidle a mimo něj včetně aplikací senzorických sítí, vyhodnocování kritických míst systémů. Optimalizace zkušebních metod pro hodnocení systémů integrované bezpečnosti. Predikce chování vozidel bez využití mezivozidlové komunikace. Přechod k autonomním vozidlům.

V ramci projektu je řešena diplomová práce, jejímž prvním cílem je návrh a výroba sytému pro detekci překážek před vozidlem založeném na 1D lidaru. Druhým cílem je návrh algoritmu pro detekci překážek a určení bezpečného, bezkolizního prostoru před vozidlem. Na tuto diplomovou práci mohou navázat další projekty, které by vytvořily senzorickou fúzi: lidar, radar, kamerový systém.

6) Metody a prostředky pro záznam, vyhodnocení a predikci krizových situací (kódy K623X2MC, K623X2MB)

Každá krizová situace se vyznačuje relativně rychlou změnou stabilního stavu. Cílem projektu je nalézat metody identifikace krizových stavů, způsoby jejich záznamu tak, aby byla zřejmá historie vzniku takového stavu, a relevantní postupy následného vyhodnocení pořízeného záznamu. Součástí projektu mohou být i modely průchodu krizovým stavem, které by poskytly dostatek informací pro spolehlivou predikci krizové situace.

7) Autonomní vozidla v pozemní dopravě (kódy K623X1NA, K623X1NB, K623X1NS, K623X1ND)

Problematika koexistence autonomních a klasických vozidel v rámci jednoho dopravního systému. Sociální projevy prostřednictvím technologického nástroje (vozidla), koexistence robota a člověka v jednom prostředí plnících stejné úkoly. Predikce chování jednotlivých vozidel a smíšeného dopravního proudu.