Home » Věda a výzkum » Výzkumné skupiny » Laboratoř speciálních projektů

Laboratoř speciálních projektů

PROJEKTY SKUPINYSTUDENTSKÉ PROJEKTYLABORATORNÍ ŘÁDLABORATORNÍ PŘÍSTROJEKONTAKTY
Laboratoř speciálních projektů je odborným pracovištěm Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Specializuje se primárně na vývoj elektrotechnických zařízení a aplikací pro podporu vědeckých aktivit Ústavu. Laboratoř má zároveň svůj vlastní výzkumný záměr, zejména v oblasti senzorů, snímacích prvků a aplikací senzorických sítí s rozsáhlými možnostmi nasazení zejména v dopravě, životním prostředí a oblastech bezpečnosti.

Laboratoř poskytuje materiální zázemí a odbornou pomoc při řešení studentských projektů a vyvíjí vlastní komerční činnost. Mezi stálé zaměstnance laboratoře patří specialisté na vývoj elektrotechnických zařízení, programování embedded zařízení a desktopových aplikací a mechanické i strojnické práce.

Pracoviště je vybaveno množstvím specializovaných zařízení, umožňující provádět všechny kroky vývoje elektronických zařízení – od prvotního návrhu zapojení, přes výrobu plošného spoje až po oživení hotového zařízení. Součástí pracoviště je také dílna obsahující CNC frézku a soustruh, průmyslový laser a další zařízení pro  výrobu mechanických zařízení a součástí.

Přehled všech zařízení Laboratoře Ústavu je k dispozici zde.

V současné době se Laboratoř podílí na řešení následujících projektů a výzkumných záměrů:

Laboratoř speciálních projektů se významnou měrou podílí na projektové výuce na Fakultě dopravní ČVUT. V rámci dlouhodobých projektů, jejichž vyvrcholením jsou bakalářské, magisterské i dizertační práce, podporuje studenty a vyučující. Umožňuje po technické stránce realizovat náročná měření, díky rozsáhlému měřícímu přístrojovému parku, současně vyrobit v mechanické dílně přípravky pro upevnění senzorů apod. V oblasti elektroniky lze v laboratoři realizovat  vlastní zařízení od návrhu desky plošných spojů, přes její výrobu, osazení a oživení. Pro studenty se zaměřením na telekomunikace a telematiku laboratoř umožňuje realizovat studentské práce spojené se simulací, ověřením a měřením v sítích GSM, DSCR, pracovat se simulátorem GNSS systémů a mnoho dalších. Rádi uvítáme i studenty s chutí podílet se na výzkumných projektech laboratoře na pozici pomocných vědeckých pracovníků.

Místní provozně bezpečnostní řád Laboratoře speciálních projektů

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tento místně provozně bezpečnostní řád (MPBŘ) vychází z  Příkazu rektora č. 10/09, který podrobněji upravuje organizaci a zabezpečení bezpečnosti a zdraví při práci v prostorách laboratoří speciálních projektů. Výchozím podkladem je rovněž i norma ČSN EN 50110-1 ed.2 k obsluze a práci na elektrických zařízeních, která definuje základní požadavky na bezpečnou obsluhu elektrických zařízení a práci na nich nebo v jejich blízkosti.

Čl. 2 Základní charakteristika

 1. Tento MPBŘ se vztahuje na všechny osoby, které se v laboratořích zdržují a jsou v pracovním nebo obdobném poměru vůči K623 a rovněž na osoby, které se zde pouze příležitostně zdržují se souhlasem odpovědných zaměstnanců K623 (např. studenti, návštěvníci apod.).
 2. MPBŘ musí být vyvěšen spolu s Laboratorním řádem na dobře viditelném místě.
 3. Přemísťování vnitřního vybavení, zkušebních a měřicích přístrojů je povoleno jen ve výjimečných případech a vždy se souhlasem vedoucího laboratoře nebo jeho zástupce.
 4. Vynášení vnitřního vybavení, měřících přístrojů, měřidel a zkušebních vzorků z laboratoře je zakázáno.
 5. V prostorách laboratoře se osoby chovají tak, aby jejich vinou nedošlo k úrazu nebo poškození majetku.
 6. Při práci na strojích a zařízeních musí používat osobní ochranné pracovní prostředky.
 7. Zapojování strojů a zařízení se provádí zásadně ve vypnutém stavu, tj. bez napětí.
 8. Každou závadu na zařízeních musí osoby neprodleně oznámit vedoucímu laboratoře nebo jeho zástupce.
 9. Používat jen bezpečné a schválené postupy.
 10. Přístroje, zařízení a nářadí musí být udržovány v provozuschopném a bezpečném stavu.
 11. Je zakázáno provádět práce na poškozených strojích a zařízeních.
 12. Po ukončení laboratorních prací osoby ošetří a uklidí stroje, zařízení, zkušební vzorky a ostatní pomůcky podle pokynů vedoucího laboratoře nebo jeho zástupce.
 13. Každá osoba musí dodržovat zásady stanovené požárně bezpečnostním řádem fakulty.

 

Čl. 3 Základy bezpečnosti práce při práci na obráběcích strojích.

Na obráběcích strojích mohou pracovat pouze určení pracovníci, případně studenti a doktorandi, po předchozím souhlase vedoucího Laboratoře speciálních projektů, protokolárně proškolení dle Laboratorního řádu, a seznámení s těmito bezpečnostními zásadami.

A.        Bezpečnostní pravidla při obsluze soustruhů

 1. Dbáme na správné pracovní ustrojení.
 2. Měření a výměnu obrobků vykonáváme pouze za klidu vřetena.
 3. K eliminaci nebezpečí zachycení rotujícími čelistmi sklíčidla, unášecím srdcem důsledně zavíráme ochranný odklopný kryt.
 4. Správnou volbou řezných podmínek a případně lamači třísek předcházíme vzniku nebezpečných plynulých třísek.
 5. Při ohrožení odletujícími třískami používáme ochranné kryty nebo ochranné brýle či obličejové štítky.
 6. Při odstraňování třísek používáme háčky, smetáky apod.
 7. Ruční kolečko pro ovládání vřetena má pojistné zařízení, které blokuje její náhodné přesunutí (spuštění stroje). Zkontrolujeme, zda je toto bezpečnostní opatření v pořádku.
 8. Při obrábění dlouhého tyčového materiálu musí být materiál vyčnívající z vřeteníku soustruhu zcela zakryt.
 9. Při leštění nedržíme smirkové plátno v ruce, nýbrž přichycené na držáku, pilníku apod.
 10. Při manipulaci s těžšími upínacími zařízeními, popř. obrobky, používáme vhodné přípravky nebo pomocné zdvihací zařízení.

B.        Bezpečnostní pravidla při obsluze vrtaček

 1. Mimořádnou pozornost věnujeme správnému pracovnímu ustrojení (zejména upnuté rukávy, používání čepic nebo šátků).
 2. Při práci na vrtačkách se nesmějí používat rukavice.
 3. Vrtaný předmět řádně upneme nebo pojistíme proti pootočení řezným odporem. Přidržování obrobku pouze rukou je zakázáno.
 4. Ke srážení hran (ostřin) používáme kuželových záhlubníků. Při této operaci nesmí být obrobek držen v ruce.
 5. Řemenový převod od hnacího elektromotoru k vrtacímu vřetenu musí být při práci uzavřen ochranným krytem.
 6. Nástroje vyměňujeme pouze za klidu vřetena.
 7. Po vypnutí stroje nedobrzďujeme dobíhající vřeteno rukou nebo v ruce drženým předmětem.
 8. Vyrážecí klín neponecháváme ve vřetenu. Vyrážecí klín nesmí být k vrtačce nebo jinému zařízení připevněn řetízkem, lankem nebo jiným způsobem.
 9. Pokud se po skončení vrtání vřeteno samočinně nevrací do horní polohy nebo naopak samovolně sjíždí dolů, je třeba tuto závadu oznámit.
 10. K odstraňování třísek používáme štětců, škrabek, smetáků nebo vyfukovacích vzduchových pistolí. Odstraňování třísek holou rukou, v rukavicích nebo vyfukováním ústy je zakázáno.

 

C.        Bezpečnostní pravidla při obsluze frézek

 1. Obrobky upínáme pouze za klidu nástroje a upínacího stolu.
 2. Při výměně obrobků odsuneme stůl do bezpečné vzdálenosti od frézovacího nástroje.
 3. Zvýšenou pozornost věnujeme dokonalému upnutí obrobků.
 4. Před obráběním odstraníme z upínacího stolu všechny nepotřebné předměty jako přebytečně upínky, klíče, měřidla, nástroje apod.
 5. Vyčnívající rotující šrouby a matice upínacích trnů, pokud jsou v dosahu, musejí být zakryty.
 6. Při ohrožení odletujícími třískami používáme ochranné kryty nebo ochranné brýle či obličejové štítky.
 7. Při výměně frézovacích nástrojů používáme ochranné rukavice. Přitom musí být frézka vypnuta hlavním vypínačem.
 8. Při sériové výrobě používáme ochranné kryty, které snižují nebezpečí náhodného s rotujícím frézovacím nástrojem.
 9. Mazání, čištění stroje, seřizování přívodu řezné kapaliny vykonáváme jen za klidu stroje.
 10. Při odstraňování třísek používáme smetáky, štětce, škrabky apod.

 

D.        Bezpečnostní pravidla při obsluze brusek

 1. Upínat brousicí kotouč na brusku smí jen pověřený pracovník.
 2. Při výměně brousicího kotouče překontrolujeme podle štítku na kotouči, zda je vhodný pro příslušnou brusku, a prohlídkou a poklepem zjišťujeme jeho neporušenost. Neoznačené brousicí kotouče se nesmějí používat.
 3. Po upnutí kotouče na vřeteno brusky uvedeme kotouč do zkušebního chodu při pracovních otáčkách s ochranným krytem na dobu nejméně 5 minut. Při této zkoušce musí pracovník stát mimo rovinu rotace brousicího kotouče.
 4. Při broušení v ruce používáme stavitelných podpěr (opěrek, stolků). Správným nastavením podpěry vůči brousicímu kotouči snižujeme nebezpečí zaklínění broušeného předmětu.
 5. Neodstraňujeme ochranné kryty brousicích kotoučů!
 6. Včasným přisunutím hradítka co nejblíže ke kotouči snižujeme množství odletu prachových částic na pracoviště a snižujeme nebezpečí vylétnutí úlomků roztrženého kotouče z ochranného krytu.
 7. Při broušení a orovnávání brousícího kotouče používáme k ochraně zraku brýle nebo obličejové štítky.
 8. K orovnávání brousicích kotoučů používáme vhodné nástroje (kladkové orovnávače, trubkové orovnávače s rukojetí apod.).
 9. Pravidelným odstraňováním prachu a nečistot u brusky a čištěním odsávacího zařízení zlepšujeme pracovní prostředí.
 10. Nepoužívané brousicí kotouče uložíme do skříněk, regálů. Není dovoleno je ponechávat volně na podlaze nebo opírat o stroje.

 

E.        Bezpečnostní a hygienické zásady při používání řezných kapalin u obráběcích strojů

 1. Používat jen ty řezné (chladicí) kapaliny a konzervační přísady, které byly pro daný účel schváleny orgány hygienického dozoru.
 2. Při přípravě řezných kapalin postupovat přesně podle přiložených návodů výrobce.
 3. U vodných roztoků a emulzních kapalin pravidelně kontrolovat zásaditost kapaliny (hodnota pH nesmí být vyšší než 9).
 4. V maximální míře omezit styk pokožky s kapalinou. Při přípravě kapalin a při čištění strojů používat ochranných rukavic, popř. i gumových zástěr.
 5. Zabránit rozstřiku kapaliny u stroje, např. vhodně seřízenými ochrannými kryty.
 6. Po práci (při přestávkách k jídlu) si řádně umýt ruce teplou vodou a mýdlem.
 7. Pravidelně vyměňovat řezné kapaliny u strojů. Např. lhůta pro výměnu vodných roztoků a emulzí je stanovena na období 3-6 týdnů.
 8. V rámci výměny kapaliny dokonale vyčistit zejména usazovací nádrže od kalu a jiných nečistot a propláchnout celou chladicí soustavu, včetně potrubí, horkou vodou s přídavkem sody.
 9. Znehodnocené kapaliny není dovoleno vypouštět bez úpravy do kanalizace, veřejných toků a na místa, kde by mohly ovlivnit kvalitu spodních vod.
 10. Řezné kapaliny se nesmějí v žádném případě používat k mytí rukou.

3D tiskárna

K vytištění výrobku je potřeba několik kroků.

Prvním je vytvoření 3D modelu. Je zde několik možností jak vytvořit 3D model – nejrozšířenější a i nejjednodušší je vymodelování 3D modelu v tzv. CAD softwaru, další způsob je použití 3D skener a poslední možností je použití obyčejné digitální kamery a fotogrammetrického softwaru.

Poté, co je vytvořen/stažen 3D objekt může nastat fáze samotného tisku. Ale před tím se ještě musí provést převod 3D modelu do formátu .STL nebo .OBJ tak, aby ho software pro ovládání tiskárny přečetl. Dále se musí z formátu .STL vytvořit samotné instrukce pro tiskárnu (pohyb motorů, ovládání trysky, …). G-Code se pošle tiskárně která pak daný objekt vytiskne.
Většinou se po výtisku ještě objekt upraví. Tyto úpravy zahrnují mimo jiné vyčištění.

smbv100a_front

RHODE & SCHWARZ vektorový signální generátor SMBV100A – GPS simulátor

RHODE & SCHWARZ vektorový signální generátor SMBV100A – GPS simulátor

 • frekvenční rozsah 9 kHz až 3.2 GHz/ 6 GHz
 • podpora  3GPP LTE FDD a TDD, 3GPP FDD/HSPA/HSPA+, GSM/EDGE/EDGE Evolution, TD-SCDMA, WLAN, WiMAX a dalších rozšířených digitálních standardů
 • GNSS similátor s podporou GPS, Glonass, Galileo, BeiDou a QZSS/SBAS
 • šířka  pásma až do 160 MHz s vniřním generátorem základního pásma
 • I/Q modulace s 528 MHz šířkou pásma

 

 

 

Rhode&Schwarz FSW signální a spektrální analyzátor

Rhode&Schwarz FSW signální a spektrální analyzátor

 

Rhode&Schwarz FSW signální a spektrální analyzátor 

 • Rozsah  2 Hz až 26.5 GHz
 • nízký fázový šum  –137 dBc (1 Hz) na 10 kHz ofsetu (1 GHz nosná)
 • -88 dBc dynamický rozsah (s potlačením šumu) pro WCDMA ACLR měření
 • analýza přenosového pásma do 2 GHz
 • <0,4 dB celková nejistota měření až do 8 GHz
 • real-time analýza přenosového pásma až do 512 MHz
 • 12,1″ LCD dotykový displej s vysokým rozlišením a paralelním zobrazením různých měřících aplikací
 • Podporované bezdrátové technologie: WCDMA/HSPA/HSPA+, 3GPP LTE , GSM/EGPRS/EDGE Evolution/VAMOS, CDMA2000® 1xEV-DO, CDMA2000® 1xRTT, TD-SCDMA, GSM-R, TETRA, cdmaOne, WLAN IEEE 802.11 a/b/g/j/p/n/ac, ZigBee™ IEEE 802.15.4, RFID, DECT, WRAN IEEE 802.22, WWAN IEEE 802.20, ISDB-T 1 Seg, CMMB, DVB-H, DVB-T, T2, AM,FM, DVB-S, S2, DOCSIS 3.1

 

 

RHODE & SCHWARZ vektorový analyzátor ZNB-8

RHODE & SCHWARZ vektorový analyzátor ZNB-8

RHODE & SCHWARZ vektorový analyzátor ZNB-8 

 • frekvenční rozsah 9 kHz až 40 GHz
 • široký dynamický rozsah až 140 dB
 • krátký sweep time (4 ms pro 401 bodů)
 • vysoká teplotní stabilita – typicky 0,01 dB/°C
 • velký rozsah IF přenosového pásma 1 Hz až 10 MHz
 • manuální a automatická kalibrace
 • velký dotykový 12,1″ LCD displej s velkým rozlišením
 • dva porty

 

 

RHODE & SCHWARZ RTO1044 4 GHZ, 4 kanály (video)

Osciloskop RTO RT1044

Osciloskop RTO1044

 • digitální osciloskop  4 GHz, 4 kanály
 • 20 Gsample/s, 20/80 Msample
 • doba náběhu 100 ps
 • vstupní citlivost 50 Ω: 1 mV/div až 1 V/Div, 1MΩ: 1 mV/div až 10 V/Div
 • ENOB: full-scale sinus, frekvence < –3 dB bandwidth , více jak 7 bit
 • časová základna: rozsah  25 ps/div až 10000 s/div,  přesnost časové základny ±5 ppm po kalibraci R&S®RTO-B4 volitelně ±0.02 ppm
 • korekce sklonu ± 100 ns (v reálném čase, kanál-to-kanál triger)
 • trigr: edge, glitch, šířka, runt, okno, timeout, interval, slew rate, data2clock, vzorek, stav, sériový vzorek, TV/video, sériová sběrnice, SENT
 •  funkce: matematické, logické operace, porovnání, frekvenční doména, digitální filtr
 • hardwarově akcelerované měření:+, -, *, 1/x, |x|, derivace, log10, ln, log2, scaling, FIR, FFT magnitude, spektrum, histogram, mask test, cursor, měření amplitudy, časové měření
 • displej 10.4″ LC TFT 1024 x 768, barevný dotykový
 • komunikační rozhraní: 1 Gbit/s LAN, 4 x USB 2.0, GPIB (volitelně), DVI pro externí monitor, externí trigger, trigger výstup
 • operační systém Windows 7

 

RHODE & SCHWARZ RTE 1104

RHODE & SCHWARZ RTE 1104

RHODE & SCHWARZ RTE 1104 1 GHz, 4 kanály,16 kanálový logický analyzátor 

 • digitální osciloskop se 4 kanály
 • analogové pásmo 1 GHz, 5 Gsamples/s
 • rise time < 350 ps
 • rozlišení 8 bit (7 bit ENOB), 16 bit v režimu zvýšeného rozlišení ( snížená maximální samplovací frekvence)
 • vstupní citlivost 50 Ω: 500 μV/div na 1 V/div 1 MΩ: 500 μV/div na 10 V/div
 • přesnost časové základny ±5 ppm
 • triggry: edge, glitch, width, runt, window, timeout, interval, slew rate, data2clock, pattern, state, serial pattern, TV/video, serial bus trigger (optional)
 • 77 typů měřících funkcí
 • logický analyzátor 
  • 16 kanálů
  • vstupní impedance 100k (4 pF)
  • vzorkovací frekvence 5 Gs/s na kanál
  • paměť 100 Ms  na kanál
  • 4 paralelní sběrnice
  • současná funkce logického analyzátoru a osciloskopu
 • Rozhraní: 1 Gbit/s LAN, 4x USB 2.0, GPIB (volitelně), DVI, external triger, trigger output

 

RF signální generátor HP E4431B

RF signální generátor HP E4431B

RF signální generátor HP E4431B

 • rozsah 250 kHz ař 2 GHz
 • RF modulační pásmo do 35 MHz
 • 40 MHz vzorkovací frekvence a 14 bit I/Q rozlišení
 • 1 Msample (4 MB) paměť pro generovaný signál
 • Nastavitelní digitální modulace (>15 voleb z FSK, MSK, PSK a QAM), AM, FM, fázová modulace, pulsní modulace..

 

 

Signální generátor Siglent SDG5122

Signální generátor Siglent SDG5122

Signální generátor Siglent SDG5122

 • výstupní frekvence až 120 MHz (500 MSa/s)
 • 2 výstupní kanály s individuálním nastavením
 • DSS technologie se 14 bitovým vertikálním rozlišením
 • obsahuje modulace: AM, DSB-AM, FM, PM, FSK, ASK , PWM, linearní/logaritmický sweep a burst
 • frekvenční rozlišení 1 uHz
 • amplituda 1 mVpp až 10 Vpp (50Ω) – do 40 MHz, 5 Vpp do 100 MHz, 2,5 Vpp do 120 MHz
 • USB, LAN a GPIB rozhraní

 

 

Tektronix TPS2024 – 4 kanály

Tektronix TPS2024

Tektronix TPS2024

 •  200 MHz  šířka pásma
 • samplovací kmitočet až  2 GS/s Real Time
 • 4 izolované  kanály plus externí triger
 • až 8 hodin provozu na vestavěné akumulátory
 • možnost rozšíření software
 • rychlé protokoly  a analýza měření s  OpenChoice® Software nebo integrovanou CompactFlash®
 • FFT Standard
 • pokročilé nastavení trigrerů
 • tradiční design s otočnými voliči, poidpora vícejazykové menu
 • rychlé nastavení a provoz s  Autoset Menu, Autorange, Waveform a Setup Memories, vestavěná kontextová nápověda
 • podsvětlená tlačítka
 • automatické měření 11 nejčastějších průběhů

GW Insteak GDS-2202 – 2 kanály 

Osciloskop GDS 2202

Osciloskop GDS 2202

 • 200MHz  šířka pásma
 • 2 kanály
 • 1GS/s Real-Time a 25GS/s ekvivalentní Time Sampling
 • 25K bodů záznamu
 • velký barevný 5,6″ TFT LCD
 • USB Host/Device: podporuje USB Printer a USB Flash disk. USB flash disk k uložení obrázků, nastavení aktualizaci firmware.
 • až 24 automatický měřebí
 • Video/Pulse Width/Event-Delay/Time-Delay Trigger
 • FFT analýza
 • až  8ns Peak Detection
 • Program Mode and Go-No Go Function
 • RS-232 a GPIB interface
 • vícejazykový s vestavěnou nápovědou
 • ukládá  waveform raw data (CSV files)
 • ukládá obrazovku jako  BMP
 • tiskne průběhy funkcí přes USB tiskárnu
 • Další funkce– Auto Frequency Counter, Auto Setup Sequence, GO/NO GO, 12 Div Display, Simultaneous Cursors, Real Time Frequency, Counter, Auto Setup Sequence, Multi-Language, Built-in Help Menu
 • Komunikační rozhraní – RS-232C (Std.), USB Host/Device (Std.), GPIB IEEE 488.2 (Opt.)
 • Remote Control Software 

 

Funkční generátor GW Insteak SFG-2120

Funkční generátor GW Insteak SFG-2120

Funkční generátor GW Insteak SFG-2120

 • DDS technologie založená na  unikátním FPGA v sérii  SFG-210 s mimořádně vysokým výkonem, stabilní výstupní frekvencí, nízkým zkreslením a jemným frekvenčním rozlišení.
 • frekvenční rozsah 0,1 Hz až 20 MHz
 • vysoká přesnost +/- 20 ppm
 • frekvenční rozlišení 100 mHz
 • nízké zkreslení sinusového signálu -55dBc,0.1Hz~200kHz
 • INT/EXT AM/FM modulace
 • LIN/LOG sweep mode

 

 

gsp830

RF signální analyzátor s generátorem GW Insteak GSP-830

RF signální analyzátor s generátorem GW Insteak GSP-830 

 • frekvenční rozsah: 9 kHz až 3 GHz
 • možnost rozšíření o tracking generátor: 9kHz až 3GHz
 • úroveň šumu -117 dBm při 1GHz a 3kHz RBW
 • referenční měřicí rozsah -110dBm až +20dBm
 • RBW 3 kHz, 30 kHz, 300kHz a 4MHz
 • 6,4″ TFT barevný LCD displej rozlišením 640×480
 • komunikační rozhraní USB, RS232 a VGA výstup,  GPIB
 • bateriové napájení

 

 

 

 

RLC meter HP 4275A

RLC meter HP 4275A

RLC meter HP 4275A

 • Testovací frekvence 10 kHz to 10 MHz
 • Testovací signálová úroveň 1 mV to 1 Vrms (4275A)
 • 0.1% základní přesnost
 • Měření L/C – D/Q/ESR/G; IZI – e, R-X/B/L/C; DLCRZ, D%
 • Vysoké rozlišení- 5.5 digit; D=0.00001

 

Akustický analyzátor Photon+

Akustický analyzátor Photon+

Akustický analyzátor   Brüel & Kjær Photon+

 • analyzátor s možností real-time měření, záznamu dat a post-processingu
 • 2 kanály pro vstup (s možností CCLD napájení měřících mikrofonů), 1 kanál pro výstup
 • vysoce přesné měření s 24-bitovým vstupem
 • vstupní rozsah 10 mV až 10V
 • součástí kalibrované měřící mikrofony
 • možnost měření přenosových funkcí akustických a elektroakustických systémů
 • napájeno sběrnicí USB

 

 

 

Měřící zesilovač Brüel & Kjær 1704

Měřící zesilovač Brüel & Kjær 1704

Měřící zesilovač Brüel & Kjær 1704

 • vstup pro 2 měřící mikrofony
 • CCLD napájení
 • 1x, 10x, 100x zesílení
 • A filtr (typ 0), 20- 20k, lin

 

 

 

National Instrument CompactRIO 9082

National Instrument CompactRIO cRIO-9025

Střídavý zdroj GWInstek GPR-30H10D

Stejnosněrný zdroj GWInstek GPR-30H10D

Stejnosměrný zdroj GWInstek GPR-30H10D 

 • výstupní stejnosměrné napětí 0 -300V
 • výstupní proud 0-1 A
 • max. výstupní výkon 300W
 • regulace 0.01% < 1mVrms (5Hz ~ 1MHz)
 • funkce konstantního napětí či proudu
 • nízký šum
 • ochrana proti přetížení a otočení polarity
 • 3 1/2 Digit 0.5″ LED displej s přesností zobrazení naměřených hodnot ±( 0.5% of rdg + 2 digits )

 

 

Automatický osazovací stroj Mechatronika M10

Automatický osazovací stroj Mechatronika M10

Automatický osazovací stroj Mechatronika M10

 • automatický osazovací stroj SMD součástek od 0201 do velikosti 40 x 40 mm
 • vysoká přesnost obrazového rozpoznání
 • vizuální centrování
 • plně automatické osazení
 • automatická korekce fiduciálů a rozpoznání špatného značení
 • automatická výměna trysek
 • automatické umístění součástek ze zásobníků či cívek
 • osazovací plocha 300 x 400 mm
 • maximálně 40 zásobníků 8 mm pásek nebo 32 zásobníků 8 mm pásek a 20 proužků SO8
 • výkon 1200 – 1400 součástek za hodinu
 • přesnost umístění lepší než 0,08 mm
 • rozlišení osy XY 5 um
Pájecí stanice pro pouzdra BGA

Pájecí stanice pro pouzdra BGA

Automatická BGA pájecí/oprávárenská  stanice DH-A5

 • velikost osazovaných BGA 80 x 80 mm až 2 x 2 mm
 • maximální velikost PCB 450 x 490 mm
 • minimální velikost oszaovaného PCB 22 x 22 mm
 • nastavení umístění součástky pomocí videosystému se zvětšením
 • vyhříávané plochy 1x horní (1200 W horký vzduch),  2 x spodní (1200 W horký vzduch, 3900 W infrared)
 • vyměnitelné trysky podle velikosti osazované součístky
 • nastavitelné teplotní křivky (podpora bezolovnatých pájek)

 

 

 

Leptací stanice Proma 141060

Leptací stanice Proma 141060

Leptací stanice Proma 141060

 • Plynule nastavitelná topná tyč do cca. 45°C
 • Sběrná vana: 470 mm x 350 mm x 50 mm
 • Vývojová a leptací kyveta: 335 mm x 58 mm x 360 mm
 • Proplachovací kyveta: 335 mm x 88 mm x 360 mm
 • Objem vývojové a leptací kyvety: vždy cca. 5l , proplachovací kyveta: cca. 8 l
 • Spotřeba vývojky: cca. 50 g
 • Topení: 230 V AC/200 W, plynule nastavitelné do 45°C
 • Membránové čerpadlo: 230 V AC/5 W

 

 

Weller WR-3M

Weller WR-3M

Tři pájecí pracoviště Weller WR-3M s neutrálním zdrojem světla a mikroskopy 

 • WR 3M je inovační opravná stanice pro profesionální opravné práce elektronický součástek nejnovější technologie, v individuální výrobní technice a v oblasti oprav, vývoje a laboratoři.
 • Tři kanálky nářadí s automatickým rozpoznáním nástroje drží tři pájecí přístroje a zaručují rychlejší práci.
 • Digitální regulační technika zajišťuje spolu s kvalitními senzory a teplotního přenosu přesnou regulaci teploty na pájecí špičce. Rychlá odezva zajišťuje nejvyšší teplotní přesnost a dynamické a rychlé sledování teploty v případě zatížení.
 • Je možné použít všechny vysokorychlostní mikronástroje Weller, které se používají pro zpracování SMD, včetně výkonné horkovzdušné páječky  HAP 200 s 200 W. Možnost odpájení větších součástek SMT až 30 x 30 mm pomocí nástroje WRK.
 • Velký, kontrastní LCD displej umožňuje více informací v jednom okamžiku a jednoduchou obsluhu. WR 3M je vybaven  USB. Pomocí  PC software je možné provádět update softwaru na ovládacím přístroji. Ověřování, lepší kontrola procesů a řízení přístroje pomocí PC prostřednictvím softwaru monitoru a datové paměti.

 

 

Pulsní pec

Pulsní pec C.I.F.

Pulzní pec C.I.F. FT05

 • vnitnřní prostor 350 x 400 mm
 • maximální teplota až 300°C
 • teplota řízena mikroproceserom
 • stabilizační čas 5 minut
 • průhled
 • LCD displej pro kontrolu programu a aktuální teploty
 • pamět pro 10 programů
 • kompatibilní s bezolovonatými pájecími pastami

 

 

 

Sítotisk pro manuální nanášení pájecí pasty

Sítotisk pro manuální nanášení pájecí pasty

Sítotisk pro manuální nanášení pájecí pasty

 • Sítotisk určený pro manuální nanášení pájecí pasty přes šablonu.
 • Úsporné řešení pro ruční nanášení pájecí pasty během montážního procesu.
 • Pevná a robustní konstrukce zajišťuje stabilitu při nanášení pasty.
 • Vyrovnávací kolíčky jsou velké a snadno ovladatelné.
 • Uživatel může snadno a s vysokou přesností sladit polohu podložek na DPS a odpovídající šablony.
 • Masivní hliníkové tělo zaručuje dlouhou životnost a ochranu proti deformacím rámu.
 • Rychlá výměna šablon.
 • Šablona není dodávána se sítotiskem.

 

 

 

 

 

Klimatická komora SDJ6005

Klimatická komora SDJ6005

Komora pro klimatické zkoušky Shjianheng SDJ6005 

 • Vnitřní rozměr 400x400x500 mm
 • Teplotní rozsah -62° až 150°C
 • Teplotní nerovnováha +- 1° C
 • Rozsah nastavení vlhkosti 20 až 98% RH
 • Odchylka nastavení vlhkosti +2 až -3 %RH
 • Příkon 4,5 kW

 

 

 

 

 

Faradayova klec ETS Lindgren 5230-36

Faradayova klec ETS Lindgren 5230-36

Faradayova klec ETS Lindgren 5230-36

 • velký vnitřní prostor
 • RF izolace až 120 dB (na frekvenci 10 MHz)
 • průchodky pro měření

 

 

 

 

Mikroskop Eschenbach 33263

Mikroskop Eschenbach 33263

 

 

Mikroskop Eschenbach 33263 2x 

 • Binokulární mikroskop 33263 na stabilním rameni pro montážní a kontrolní práce při velmi slušném zvětšení
 • robustní konstrukce mikroskopu se stereo hlavou
 • binokulární hlava mikroskopu s možností zobrazení v úhlu 45°
 • zvětšení 10x / 20x (mikroskop v základní dodávce), rozšířitelné až na 40x-80x
 • rozestup okulárů 54-74 mm
 • zvětšení okulárů 10x
 • pracovní vzdálenost okolo 80mm v celém rozsahu
 • stabilní rameno o délce 850mm
 • LED osvětlení s plynulou regulací

 

 

 

 

 • ostatní běžné měřící a laboratorní přístroje (multimetry, zdroje stejnosměrného a střídavého napětí, čítače, logický analyzátor, programátor pamětí a procesorů, utrazvuková čistička)
 • součástková základna (i SMD), biokulární mikroskop, univerzální radiový komunikační přijímač, atd.)
 • Návrhový software OrCAD.
 • Vývojový kit Altera pro návrh FPGA obvodů
 • Modulární měřící jednotka Compact Rio.
 • Hitte 60 GHz Transciever evaluation kit– vývojové prostředí

 

Gravírovací laser Numco

Gravírovací laser Numco

Gravírovací laser Numco S4040

 • Min. rozměry gravírované plochy [mm]: 1,5 × 1,5
 • Max. rozměry gravírované plochy [mm]: 400 × 400
 • Výkon laseru [W]: 40
 • Typ laseru: Plynový – molekulární (Oxid uhličitý)
 • Životnost laserové trubice [hod]: 4 000
 • Rychlost gravírování [mm/s]: 0 – 1 000
 • Pohony os: Krokové motory
 • Opakovatelná přesnost [mm]: 0,02
 • Teplota pracovního prostředí [°C]: 0 – 45
 • Chlazení vodou: ano
 • Podporovaný software: ArtCut, CorelDraw, PhotoShop, AutoCAD
 • Podporované grafické formáty: PLT, DXF, WMF, EMF, BMP, JPG, GIF, PGN a TIF
 • Komunikační rozhraní: USB
 • Pracovní výška [mm]: 20

 

 

 

 

 

Vrtací a frézovací zařízení Bungard CCD

Vrtací a frézovací zařízení Bungard CCD

Vrtací a frézovací zařízení Bungard CCD

 • velikost pracovní plochy 325 x 495 x 38 mm
 • počet nástrojů 16
 • rozsah otáček 30 000 až 63 000
 • softwarové rozlišení 0,0001 mm
 • mechanické rozlišení 0,006 35
 • průměr nástrojů 0,1 až 3,175 mm
 • přesnost pozice 20 ppm (0,002%) v celé pracovní ploše
 • maximální rychlost posuvu 150 mm/s

 

 

 

CNC fréza Numco iKX3 

CNC frézka iKX3

CNC frézka iKX3

 

 • Řídící systém SIEG
 • Rozměry pracovního stolu 550 × 160 mm
 • Max. zatížení stolu 35 kg
 • T-drážky | počet 3
 • T-drážky | velikost drážky 12 mm
 • Rozsah a rychlost posuvu – osa X  -280 mm 3000 mm/min
 • Rozsah a rychlost posuvu – osa Y – 150 mm 3000 mm/min
 • Rozsah a rychlost  posuvu – osa Z – 270 mm 2000 mm/min
 • Otáčky 100 – 5000 ot./min
 • Výkon vřetene 1000 W
 • Kapacita zásobníku nástrojů 12
 • Opakovatelná přesnost 0,01 mm
 • Kroutící moment motoru – osa X 4 Nm
 • Kroutící moment motoru – osa Y  4 Nm
 • Kroutící moment motoru – osa Z 6 Nm

 

 

 

 

 

CNC soustruh Numco KC6A s řídícím systémem Siemens

CNC soustruh Numco KC6A s řídícím systémem Siemens

CNC soustruh Numco KC6A s řídícím systémem Siemens

 • Řídící systém SIEMENS 808D
 • Max. točný průměr nad suportem 110 mm
 • Max. točný průměr nad ložem 250 mm
 • Max. točná délka 550 mm
 • Kužel vřetene MK3
 • Rozsah posuvu – osa X 110 mm
 • Pracovní posuv – osa X 250 mm/min
 • Rychloposuv – osa X 1000 mm/min
 • Rozsah posuvu – osa Z 300 mm
 • Pracovní posuv – osa Z 500 mm/min
 • Rychloposuv – osa Z 2000 mm/min
 • Šířka lože 135 mm
 • Otáčky 100 – 3000 ot./min
 • Průchod vřetene 20 mm
 • Typ sklíčidla manuální
 • Typ koníka manuální
 • Kužel pinoly koníka MK2
 • Kapacita zásobníku nástrojů 4
 • Rozměry upínaného nástroje 12 × 12 mm
 • Pohony os Krokové motory
 • Zdvih pinoly 50 mm
 • Elektronické rozlišení 0,001 mm
 • Opakovatelná přesnost 0,01 mm
 • Kroutící moment motoru – osa X 4 Nm
 • Kroutící moment motoru – osa Z 4 Nm
 • Příkon 1 kW

 

 

 

Pásová pila na kov PK175

Pásová pila na kov PK175

Pásová pila na kov PK175

 • Příkon 750 W
 • Napětí 400 V
 • Řezná rychlost 34/41/59/98 m/min.
 • Max.řezaný průměr (90°) 180, (45°) 110 mm
 • Max.řezaný materiál (š x v) při 90° 180 x 300 mm
 • Max.řezaný materiál (š x v) při 45° 180 x 110 mm
 • Rozměr pásu 2 360 x 20 x 0,9 mm
 • Řezání pod úhlem 90°, 45°
 • Chlazení Ano
 • Hmotnost 145 kg

 

 

 

 

 

 

3D tiskárna technologie polyjet Stratasys Object 30 Pro  3D

3D tiskárna Objet 30 Pro 3D

3D tiskárna Objet 30 Pro 3D

 • velikost tiskové plochy 294 x 192 x 148 mm
 • tloušťka vrstvy 16 mikronů (pro materiál VeroClear)
 • rozlišení tisku v osách x/y/z : 600 / 600 / 900 dpi
 • přesnost 0,1 mm (může se lišit v závislosti na tvaru a geometrii)
 • podporované tiskové materiály: VeroClear, VeroWhitePlus, VeroBlue, VeroBlack, VeroGray, DurusWhite, teplotně odoolný RGD525
 • podporované podpůrné materiály (support): SUP705, SUP706

 

 

 

 

3D tiskárna Prusa I3 MK2

3D tiskárna Prusa I3 MK2

3D tiskárna Prusa I3 MK2

 • pracovní plocha – 10500 cm3 (25 x 21 x 20 cm)
 • otevřený design pro snadnou manipulaci
 • Integrované LCD, tisk z SD karty (8 GB v balení) nebo z počítače přes USB
 • až o 40% rychlejší tisk díky originální E3D V6 Full trysce
 • 0,4 mm tryska (jednoduše vyměnitelná) pro 1,75 mm tiskovou strunu
 • výška vrstvy od 0,05 mm
 • plně automatická kalibrace tiskové plochy
 • automatická kompenzace nepřesně složených os tiskové plochy
 • vyhřívaná podložka s kompenzací studených rohů – zajišťuje rovnoměrné chladnutí při tisku všech materiálů
 • bezúdržbová tisková plocha – žádné sklo, žádné lepidlo, žádný ABS juice
 • podporované materiály – PLA, ABS, PET, HIPS, Flex PP, Ninjaflex, Laywood, Laybrick, Nylon, Bamboofill, Bronzefill, ASA, T-Glase, filamenty s uhlíkovým vláknem, polykarbonát…
 • jednoduchý barevný tisk po vrstvách
 • speciálně optimalizovaný firmware pro tichý tisk
Ing. Stanislav Vondráček ml.
vedoucí laboratořeIng. Stanislav Vondráček, CSc.Ing. Petr Honzík, Ph.D.Ing. Petr Brynda, MScTomáš FukarPetr Majerík
Laboratoř speciálních projektů
Konviktská 293/20
110 00, Praha 1
Tel: +420-224359562
suterén budovy

Galerie