Home » Věda a výzkum » Výzkumné skupiny » Právní aspekty bezpečnosti

Právní aspekty bezpečnosti

PROJEKTY SKUPINYVYUČOVANÉ PŘEDMĚTYSTUDENTSKÉ PROJEKTYKONTAKTY

Skupina spolupracuje ve všech projektech a výzkumných záměrech, v nichž je zapotřebí analýza právní problematiky a uplatnění metodiky na ochranu osobních údajů.

Základy práva

Cíl předmětu: Orientace v právním řádu České republiky a základní principy práva ES.

Obsah předmětu: vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva a evropského práva. Základní orientace v českém právním řádu. Předmět má především za cíl, aby se studenti orientovali v právním řádu České republiky, v jednotlivých formách práva a systému práva a to včetně osvojení si základních principů práva Evropského společenství.

 

Právo v dopravě a v IT

Cíl předmětu: Získání základních znalostí práva v dopravě a informačních technologií

Obsah předmětu: Rozbor vybraných zákonů v dopravě (např. zákon o pozemních komunikacích, zákon o silniční dopravě, zákon o civilním letectví, zákon o drahách, zákon o vnitrozemské plavbě), sankce za porušení povinností, vybrané trestné činy v dopravě, předpisy práva ES v oblasti dopravy. Právo v IT – vybrané zákony (např. autorský zákon, občanský zákoník, zákon o elektronických komunikacích, zákon o některých službách informační společnosti, zákon o ochraně osobních údajů, trestní zákoník).

 

Trestní právo v IT a dopravě

Cíl předmětu: Získání základních znalostí trestního práva v IT a v dopravě

Obsah předmětu: Místo trestního práva v právním řádu, pojem trestnosti a trestného činu, návaznost na ostatní zákony (Autorský zákon, Občanský zákoník, zákony o elektronických komunikacích a o některých službách informační společnosti, Zákon o provozu na pozemních komunikacích atd.). Mezinárodní smlouvy a vztah k trestnímu zákonu. Postup orgánů činných v trestním řízení, vina a trest. Specifika trestního řízení. Příklady z praxe (účast na soudním jednání).

 

Tvorba právních a technických předpisů

Cíl předmětu: Získání dovedností a znalostí z oblasti tvorby a prezentace právních a technických předpisů

Obsah předmětu: Tvorba právního předpisu, struktura právního předpisu, legislativní proces, kompatibilita s právem ES, tvorba technických norem a jejich vydání, ÚNMZ, organizace CEN, CENELEC a ETSI, notifikační proces.

 

Vedení a rozvoj lidských zdrojů

Cíl předmětu: Úspěšné vedení pracovníků, zásady jednání s lidmi, rozvoj osobnosti, zvládání stresu.

Obsah předmětu: Přehled personalistické problematiky. Úvod do personálního managementu, vedení lidských zdrojů, firemní cíle, strategie i kulturní a etické aspekty. Vedení pracovních týmů; komunikace v týmech, plánování a strategie lidských zdrojů, personalistická etika a firemní kultura, transkulturální rozdíly. Zákoník práce. Základy protokolu.

 

Vyjednávání a spolupráce

Cíl předmětu: Získání komunikačních dovedností a poznatků z oblasti vyjednávání jako jednoho ze základních předpokladů práce krizových týmů. Nedílnou součástí jsou metody prožitkové pedagogiky, trénink spojený se zpětnou vazbou a průběžným vyhodnocování silných a slabých práce v dyádě i v týmu.

Obsah předmětu: Zásady chování při vyjednávání. Vliv osobnostních rysů na vyjednávání. Vyjednávání a přikazování. Týmová práce. Varianty týmů. Neformální a formální role v týmu. Principy vyjednávání, podstata vyjednávání, rozdíly ve vyjednávání v byznysu a v krizových situacích, zásada „vyhrávají oba“, specifikace a licitace, role důvěry.

 

Právo elektronických komunikací EU a ČR –  (2012)

Cíl předmětu: Přehled principů práva elektronických komunikací a jeho implementace v českých a evropských podmínkách.

Obsah předmětu: Konstrukce „telekomunikačního práva“ a navazujících právních předpisů České republiky a včetně právního předpisového rámce elektronických komunikačních sítí a služeb a přidružených zařízení Evropské unie. Zákon o službách informační společnosti. Zákon o informačních systémech veřejné správy a další zákony.

Trestné činy a přestupky v dopravě

V souvislosti s přijetím novely zákona o silničním provozu došlo i k některým změnám trestního zákona, jejichž účelem je přísnější postih neukázněných řidičů a tím zvýšit bezpečnost na českých silnicích.

V projektu by se student měl zaměřit na vybrané trestné činy související s řízením motorových vozidel (jako řízení bez řidičského oprávnění, řízení pod vlivem návykové látky, ublížení na zdraví, obecné ohrožení aj.), porovnat jejich skutkové podstaty, výše trestu, dále porovnání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích včetně uložených sankcí. Projekt bude zahrnovat i analýzu a komparaci české trestněprávní úpravy s úpravami zahraničními.

 

Pokročilé technologie a právo

V souvislosti se zaváděním nových automatických technologií do dopravy a zpracování informací dochází i k nezvyklým pohledům na případy, kdy technologie svojí nepředpokládanou funkcí zavinila škodu (nehodu), za níž dle práva je odpovědný člověk (např. řidič při malfunkci automatického propojení přední a zadní nápravy vozidla). Studium takových případů spolu s návrhy na řešení nebo hlubší analýzou příčin a následků je předmětem tohoto projektu.