Home » Monografie vydané Ústavem » Integrální bezpečnost zajišťuje optim. rozvoj životního prostředí

Integrální bezpečnost zajišťuje optim. rozvoj životního prostředí

Procházková, Procházka: Integrální bezpečnost zajišťuje optimální rozvoj životního prostředí

Autor:

D. Procházková


Vydavatel: České vysoké učení technické v Praze
Rok vydání: 2014
ISBN: 978-80-01-05480-2
Cena: 160Kč

Na základě současných znalostí je třeba řešit jak potřeby lidí, tak zajišťovat kvalitní životní
prostředí a velmi dobře pečovat o krajinu a lidská sídla. Protože lidé jsou závislí jak na kvalitním
přírodním prostředí, tak na technických vymoženostech, je třeba zajistit koexistenci systémů
environmentálního, sociálního a technologického a jejich rozvoj. Proto je třeba, aby strategické
plánování, prostorové plánování i územní plánování uznávaly v rámci ekonomických činností
ekologická omezení, tj. chápaly a podporovaly obyvatelstvo. Je však třeba říci, že plánování
udržitelného rozvoje zůstává nedokončenou strategií, protože většinou se udržitelný rozvoj zabývá
jen ochranou životního prostředí, ale nezabývá se prostředími, přírodním i umělým, jako zdroji
pohrom ohrožujících rozvoj člověka. Proto je nezbytné a naléhavé sjednotit koncept udržitelného
rozvoje s plánováním opatření a činností, preventivních, zmírňujících, reaktivních a obnovovacích
vůči pohromám všeho druhu. Je třeba, aby opatření a činnosti vytvořily rovnováhu v rozvoji, jelikož
mají nezanedbatelný ekonomický a sociální efekt.
Předložená publikace proto popisuje koncept integrální bezpečnosti ve vztahu k životnímu prostředí
a v závěru předmětný koncept porovnává s moderním konceptem environmentální bezpečnosti.
Ukazuje, že koncept integrální bezpečnosti obsahuje cíle environmentální bezpečnosti, tj. pro lidi je
prospěšnější.

Podrobný obsah


Publikaci můžete objednat zde.