[su_tabs][su_tab title=“PROFIL„]

Vítejte na webu Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství na Fakultě dopravní Českého vysokého učení technického v Praze, který vznikl v roce 2008 jako reakce na novou prioritu v rámcovém výzkumném programu Evropské unie – „Bezpečnostní výzkum“ a odezva na sílící požadavky státní i soukromé sféry po odbornících v oblasti bezpečnosti a bezpečnostních technologií. Svým zaměřením byl jedním z prvních takto orientovaných vysokoškolských pracovišť v celé Evropské unii.

 

360px-Konviktská_22,_Fakulta_dopravní_ČVUT

Průřezový charakter výzkumu, vývoje a edukace v oblasti bezpečnosti a bezpečnostních technologií, který sahá od věd čistě technologických, až po vědy humanitní, si vyžádal soustředění širokého spektra odborníků v jednotlivých oblastech a současně, na rozdíl od jiných oborů, i velmi různorodou skladbu vyučovaných předmětů. Původní zaměření na tři významné oblasti:

se odrazilo i v organizaci Ústavu, kde výraznou roli představují výzkumné skupiny soustředěné okolo významných témat v této oblasti a jejichž charakter je blíže popsán na těchto webových stránkách.

Cílem Ústavu je vytvořit prostředí pro výchovu odborníků, bezpečnostních manažerů, schopných se orientovat ve složitých socio-technologických systémech, v technických i humanitních aspektech bezpečnosti. Jejich budoucí úlohou by měla být schopnost analyzovat vzniklý nebo potenciální bezpečnostní problém, definovat konkrétní zadání pro specialisty a z jejich závěrů vytvořit obecnější syntézu vedoucí k odstranění příčin vedoucích ke vzniku kritické události. Bakalářské a magisterské projekty včetně projektově orientovaného studia dávají dostatečný prostor pro uplatnění studentů ve všech oblastech bezpečnosti již během studia.
[/su_tab]
[su_tab title=“STUDIUM„]

Pro studenty a potenciální uchazeče

[su_row][su_column size=“1/2″]polak_cinan

[/su_column] [su_column size=“1/2″]

Náš Ústav připravil nově koncipovanou akreditaci výuky bezpečnostního oboru. Vzhledem k tomu, že propojení elektroniky, výpočetní techniky a dopravních prostředků je stále užší, že probíhá intenzivní výzkum a vývoj v těchto oblastech a není daleko doba, kdy se na drahách a silnicích budou pohybovat plně autonomní dopravní prostředky, spojili jsme původní dva obory:

 • Bezpečnost dopravních prostředků a cest
 • Bezpečnost informačních a telekomunikačních systémů

v jeden obor:

 • Bezpečnostní technologie v dopravě.

[/su_column] [/su_row]

V průběhu studia je možno vybírat ze souboru přednášek zaměřených buď na bezpečnost kybernetickou nebo bezpečnost dopravních prostředků, a tak vhodně zkombinovat znalosti obou oborů. Studium je projektově orientované a během studia je možno si vybrat vhodný rámcově zadaný projekt (bakalářský nebo magisterský) a ve spolupráci s vedoucím projektu upřesnit zadání tak, aby nejlépe odpovídalo zájmům studenta. Zadání projektů by měla odpovídat i bakalářská nebo magisterská diplomová práce, ale zase je možno ji ve spolupráci s vedoucím upřesnit.

Zkuste to a my vám rádi pomůžeme ….

 

[su_row][su_column size=“1/2″]

Důvody, proč studovat na Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství

 • Unikátní obory orientované na bezpečnost ve vysoce perspektivních odvětvích
 • Moderní technické vybavení
 • Široce zaměřené interdisciplinární studium s možnou odbornou profilací
 • Kreditní systém studia kompatibilní s ECTS
 • Uplatnitelnost a dobré finanční ohodnocení absolventů
 • Možnost uplatnění v zahraničí

Předměty vyučované Ústavem

 • Podrobný seznam vyučovaných předmětů na našem Ústavu včetně jmen vyučujících a jejich konzultačních hodin naleznete zde

Aktuální studentské projekty

 • Seznam aktuálně běžících projektů na našem Ústavu, naleznete zde také vedoucí osoby a detaily projektů naleznete zde

[/su_column] [su_column size=“1/2″]tomas[/su_column] [/su_row]
[/su_tab]
[su_tab title=“VĚDA A VÝZKUM„]

Výzkumné strategii odpovídá členění na výzkumné skupiny, zaměřené na následující oblasti:

Ústav disponuje vlastní laboratoří speciálních projektů s rozsáhlým vybavením, která svou činností podporuje práci výzkumných skupin vývojem specifických elektronických a mechanických přístrojů. Laboratoř má zároveň má svůj vlastní výzkumný záměr, zejména v oblasti senzorů, snímacích prvků a aplikací senzorických sítí s rozsáhlými možnostmi nasazení, zaměřené zejména na dopravu, životní prostředí a bezpečnostní oblast.

 

Spolupráce s jinými institucemi

Činnost výzkumné skupiny pro bezpečnost vozidel a dopravní infrastruktury

Simulovaný náraz čelníku tramvaje do boční strany vozidla – příklad spolupráce s HZS

Ústav se účastní celé řady projektů jak v tuzemsku, tak ve výzkumných aktivitách Evropské unie. Pracovníci Ústavu se často účastní jako poradci státních orgánů, jsou zváni do pracovních a hodnotících komisí v rámci výzkumných projektů Evropské unie a spolupracují s celou řadou organizací podnikové i neziskové sféry.

Ústav spolupracuje s četnými výzkumnými institucemi a komerčními firmami na národní i mezinárodní úrovni, a to jak v ad hoc formovaných projektových konsorciích, tak dlouhodobě. Rozsáhlé zkušenosti z národních i mezinárodních projektů i vědecké výsledky v nich dosažené jsou dokladem vysoké odborné úrovně Ústavu, srovnatelné s obdobnými špičkovými pracovišti v Evropě.

Níže uvádíme přehled nejdůležitějších výzkumných a komerčních partnerů.

Národní partneři

 • Ředitelství silnic a dálnic České republiky – spolupráce v oblasti bezpečnosti dopravy a systémů výběrů mýta
 • ELTODO a.s.- spolupráce při rozmisťování senzorických sítí
 • T-Mobile Czech Republic a.s. – spolupráce při provozu senzorických sítí
 • Simple Cell a.s. – první celorepublikový mobilní operátor sítě SIGFOX pro Internet věcí, spolupráce při vytváření IoT řešení
 • SPEL spol. s r. o. – spolupráce při vývoji a konstrukci senzorů pro různé typy použití

Zahraniční partneři

 • Sigmund Freund University Wien, Rakousko
 • Alphasense, Velká Británie
 • Politecnica di Milano, Itálie
 • RWTH Aachen, Německo
 • Tecnalia, Španělsko
 • University of Cambridge, Velká Británie
 • Agenfor, Itálie
 • Guardia Civil, Španělsko

Funční vzorek senzorické stanice Master před montáží do boxu

Integrovaná senzorická stanice pro měření polutantů (typicky CO, SO2, NO2, PAH, částice PM2,5 a PM10

Senzorická jednotka Master před závěrečnou montáží - detail senzoru plynů a měřiče PM2,5 a PM10

Senzorická jednotka Master před závěrečnou montáží – detail senzoru plynů a měřiče PM2,5 a PM10

[/su_tab]

[/su_tabs]

 

[su_custom_gallery source=“media: 134,187,179,178,176″ link=“custom“ width=“150″ height=“150″][:en][su_tabs][su_tab title=“PROFIL„]

Welcome to the Institute of Security Technologies and Engineering at the Faculty of Transportation of the Czech Technical University in Prague, which was set up in 2008 as a response to the new priority in the European Research Framework Program – „Security Research“ and as a response to the growing demands of the state and the private sector for experts in Security and security technologies. Its focus made Department one of the first of such high-level university workplaces throughout the European Union.

 

360px-Konviktská_22,_Fakulta_dopravní_ČVUT

The cross-cutting nature of research, development and education in the field of safety and security technology, ranging from purely technological sciences to humanities, has led to the concentration of a wide range of professionals in the various fields and, unlike other disciplines, a very diverse composition of subjects taught . Initial focus on three major areas:

Has been reflected in the organization of the Institute, where significant importance is  represented by research groups focusing on important topics in respective field and whose character is described in detail on this website. The aim of the Institute is to create an environment for the education of specialists, security managers, capable of orienting in complex socio-technological systems, technical and humanitarian aspects of security. Their future role should be to analyze the potential or potential security problems, to define specific assignments for specialists, and to draw conclusions from them to create a more general synthesis leading to the removal of the causes leading to the occurrence of a critical event. Bachelor’s and Master’s projects, including project-oriented studies, provide enough room for students in all areas of safety and security during their studies..

[/su_tab]
[su_tab title=“EDUCATION„]

For students and prospective candidates

[su_row][su_column size=“1/2″]polak_cinan

[/su_column] [su_column size=“1/2″]

Our Institute has prepared a newly accredited concept of security education. As the interconnection of electronics, computer technology and means of transport is becoming ever more intense, intensive research and development is taking place in these areas and there is not much time remaining when fully autonomous means of transport will occur on the runways and roads, we have combined the two original fields:

 • Safety of means of transport and travel
 • Security of information and telecommunication systems

Into one study branch:

 • Security and safety technologies in transportation

[/su_column] [/su_row]

It is possible to choose from a set of lectures focused on either cyber safety or transport safety, thus combining knowledge of both disciplines. The study is project-oriented and during the course of study it is possible to choose a suitable framework project (bachelor’s or master’s) and in cooperation with the project tutor to specify the assignment so that it best corresponds to the student’s interests. The assignment of the projects should correspond to the bachelor’s or master’s thesis, but again it can be specified in cooperation with the tutor.

Try it and we’ll be happy to help

 

[su_row][su_column size=“1/2″]

Reasons for studying at the Institute of Security Technologies and Engineering

 • Unique security-oriented branches in highly perspective industries
 • Modern technical equipment
 • Broad-based interdisciplinary study with possible professional profiling
 • Credit study system compatible with ECTS
 • Applicability and good financial evaluation of graduates
 • Ability to work abroad

Subjects taught by the Institute

 • A detailed list of subjects taught at our Institute including the names of the teachers and their tutorials can be found here

Current student projects

 • A list of currently running projects at our Institute, you can also find here supervisors and project details here

[/su_column] [su_column size=“1/2″]tomas[/su_column] [/su_row]
[/su_tab]
[su_tab title=“SCIENCE AND RESEARCH„]

The research strategy corresponds to division into research groups focusing on the following areas:

The Institute has its own laboratory of special projects with extensive equipment, which through its activities supports the work of research groups by developing specific electronic and mechanical devices. The lab also has its own research intention, particularly in the field of sensors, sensing elements and applications of sensory networks with extensive deployment capabilities, focusing in particular on transport, environment and security area.

 

Collaboration with other institutions

Činnost výzkumné skupiny pro bezpečnost vozidel a dopravní infrastruktury

Simulovaný náraz čelníku tramvaje do boční strany vozidla – příklad spolupráce s HZS

The Institute participates in a wide range of projects both in the Czech Republic as well as in the research activities of the European Union. The staff of the Institute often participate as advisers to state bodies, are invited to work and evaluation committees within the framework of EU research projects and cooperate with a wide range of business and non-profit organizations.

The Institute cooperates with numerous research institutions and commercial companies at national and international level, both in ad hoc project consortia and in the long term. Extensive experience from national and international projects as well as the scientific results achieved in them provide evidence of a high professional level of the Institute, comparable to similar top-level workplaces in Europe.

Overview of the most important research and commercial partner sis provided below.

National partners

 • Road and Motorway Directorate of the Czech Republic – cooperation in the field of transport safety and toll collection systems
 • ELTODO a.s.- Collaboration in the deployment of sensory networks
 • T-Mobile Czech Republic a.s. – cooperation in the operation of sensor networks
 • Simple Cell a.s. – the first nationwide mobile operator of the SIGFOX Network for the Internet of Things, cooperation in creating IoT solutions
 • SPEL – cooperation in the development and construction of sensors for different types of applications

Foreign partners

 •  Sigmund Freund University Wien, Austria
 • Alphasense, United Kingdom
 • Politecnica di Milano, Italy
 • RWTH Aachen, Germany
 • Tecnalia, Spain
 • University of Cambridge, United Kingdom
 • Agenfor, Italy
 • Guardia Civil, Spain

Funční vzorek senzorické stanice Master před montáží do boxu

Integrovaná senzorická stanice pro měření polutantů (typicky CO, SO2, NO2, PAH, částice PM2,5 a PM10

Senzorická jednotka Master před závěrečnou montáží - detail senzoru plynů a měřiče PM2,5 a PM10

Senzorická jednotka Master před závěrečnou montáží – detail senzoru plynů a měřiče PM2,5 a PM10

[/su_tab]

[/su_tabs]

 

[su_custom_gallery source=“media: 134,187,179,178,176″ link=“custom“ width=“150″ height=“150″]