Home » Monografie vydané Ústavem » Metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství

Metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství

Autor:

D. Procházková


Rok vydání: 2011
Počet stran: 369
ISBN: 978-80-01-04842-9

Pro kvalifikované rozhodování a řízení je třeba zajistit, aby: kvalifikovaná data byla zpracována
kvalifikovanými metodami; a interpretace výsledků byla provedena způsobem a v takovém rozsahu,
ve kterém získané znalosti jsou průkazné a platné. Metody, nástroje a techniky používané v práci
jsou založeny na konceptu, který respektuje systémové pojetí entity, která má více aktiv vzájemně
provázaných a na kterou působí pohromy, jejichž původci jsou vně i uvnitř entity a jsou spojené
nejenom s prvky systému, ale i s vazbami a toky mezi prvky systému. V práci jsou uvedeny
nástroje, metody a techniky, které podporují koncept současného řízení nazývaný „Problem
Solving“ a indikují, jak: strukturovat problém; stanovit to, co se má řešit; určit cíl řešení; sebrat a
vytvořit data, aby měla vypovídací hodnotu k danému problému; vybrat metodu pro zpracování dat,
aby výsledky zpracování byly relevantní k danému problému; a jak interpretovat výsledky
zpracování dat. Práce sjednocuje pohledy na klíčové parametry stanovení, analýzy, hodnocení a
řízení rizik, protože různé obory a disciplíny v České republice přistupují k rizikům různým
způsobem, používají různé pojmy a úzké pohledy na rizika.

Podrobný obsah


Publikaci můžete objednat zde.