Home » Monografie vydané Ústavem » Ochrana osob a majetku

Ochrana osob a majetku

Ochrana osob a majetku

Autor:

D. Procházková


Rok vydání: 2011
Počet stran: 301
ISBN: 978-80-01-04843-6

Cíl lidstva je v současné době formulovaný jako bezpečná komunita, která má potenciál udržitelně
se dále rozvíjet. Nedílnou součástí cíle je ochrana osob a majetku, o níž pojednává předložená
práce. S ohledem na současné poznání se práce nesoustřeďuje jen na ochranu životů a zdraví lidí,
ale na celý komplex aktiv, které jsou pro lidi důležité. Při výkladu se vychází z principu, že
problémy je třeba identifikovat a řešit, a to znamená, že když chceme něco ochraňovat, tak musíme
vědět: co, proč, jak, co k tomu potřebujeme (jakou strukturu systému ochrany, jaké prvky, vazby a
toky v daném systému) a v neposlední řadě je třeba stanovit postup pro poučování ze zkušeností,
protože obecně platí, že to, co je platné dnes, nemusí být platné zítra, protože se vše odehrává
v dynamicky proměnném světě. Výklad vychází z toho, že každá komunita je v reálném světě
otevřený systém, tj. její stav je určen nejen procesy a jevy uvnitř, ale i procesy a jevy, které jsou v
okolí, tj. v lidské společnosti, životním prostředí, planetárním systému, galaxii a dalších vyšších
systémech. Každá komunita je dílčí část, tj. prostorově omezená část lidského systému a každý
systém existuje v rámci nějakého kontextu nebo okolí a ze vztahu mezi systémem a okolím vyplývá,
že vlastnosti okolí se odráží ve vlastnostech systému.

Podrobný obsah


Publikaci můžete objednat zde.